Uithuisplaatsing

Onshelptons.nl

Wanneer een gezinssituatie door problemen onhoudbaar is geworden en het welzijn van de jeugdige daardoor in gevaar komt, wordt vaak een ander (tijdelijk) woonadres gezocht voor het kind.

Uithuisplaatsing
Dit kan bij familie of vrienden zijn (het eigen netwerk), in een instelling voor jeugdhulp, in een instelling voor begeleid wonen of een pleeggezin. De jeugdige wordt dus uit huis geplaatst.
Uithuisplaatsing gebeurt vaak met instemming van de ouders.

Gedwongen uithuisplaatsing
Zijn de ouders het echter niet eens met deze beslissing, dan kan de jeugdige ook gedwongen uithuisgeplaatst worden.

Kinderrechter
Aan een gedwongen uithuisplaatsing is meestal al een andere maatregel van de kinderrechter vooraf gegaan. Een ondertoezichtstelling bijvoorbeeld. Ook komt het voor dat de jeugdige gedwongen uit huis wordt geplaatst omdat hij of zij een strafbaar feit heeft gepleegd.
Bij een gedwongen uithuisplaatsing wordt wel overlegd met de ouders, maar zij kunnen de plaatsing niet tegenhouden.

Jeugdhulp