Jeugdhulp

Kinderen moeten veilig en gezond kunnen opgroeien. Wanneer dit niet lukt, of even niet zo goed gaat, kunt u om hulp vragen.

Jeugdhulp

Jeugdhulp is hulp en ondersteuning aan jeugdigen en/of hun ouders. De hulp richt zich op jeugdigen tussen 0 en 18 jaar, maar kan in sommige situaties doorlopen tot de 23ste verjaardag. Lukt het ouders, jeugdigen en hun directe omgeving niet om zelf de problemen op te lossen, dan kunnen ze naar...

Meisje in gras

Ambulante jeugdhulp

Kinderen (tot 18 jaar) met (ernstige) opvoedings- of gedragsproblemen kunnen ambulante jeugdhulp krijgen. Ambulante jeugdhulp wil zeggen: jeugdhulpverlening aan huis. Team Jeugd Voor ambulante jeugdhulp meldt u zich bij team Jeugd van de gemeente. Samen kijken wat past  Team Jeugd kijkt samen...

Hulp bij gedragsproblemen

Het is moeilijk om zelf gedragsproblemen bij kinderen aan te pakken. Vooral als u al van alles geprobeerd hebt, kunt u de moed verliezen. Dan kunt u hulp nodig hebben. Deze instanties kunnen u advies en steun geven: de huisarts; het consultatiebureau; de jeugdarts; team Jeugd van de gemeente....

Onshelptons jeugdbescherming

Jeugdbescherming

Is er sprake van een onveilige situatie in een gezin? Dan kan de kinderrechter de maatregel ‘jeugdbescherming’ opleggen. Dit gebeurt alleen als er geen andere oplossing mogelijk is. Problemen in het gezin Een kind grootbrengen is niet altijd makkelijk. Soms gaat het daardoor in een gezin niet...

Jongere in gesprek

Hulp aan jongeren

Jeugdigen die in de problemen dreigen te komen, kunnen op verschillende plaatsen hulp krijgen: team Jeugd van de gemeente; de huisarts; de Kindertelefoon . Welke problemen? Ze kunnen hier ook terecht met ernstige problemen zoals verslaving, incest, seksueel geweld of kindermishandeling.

Pleegzorg

Pleegzorg

Pleegzorg is tijdelijke opvang voor jeugdigen tot 18 jaar. Bij pleegzorg nemen pleegouders de opvoeding en verzorging van een kind op zich. Pleegzorg kan ook worden ingezet om de ouders af en toe een adempauze te geven, zodat zij de rest van de tijd wel zelf hun kinderen kunnen verzorgen en...

Gezinsvoogdij

Soms zijn er grote problemen in een gezin. Dan is alleen hulp niet genoeg. Een kinderrechter kan het ouderlijk gezag voor een deel beperken. Dit heet een ondertoezichtstelling. Gezinsvoogd Een instelling voor jeugdbescherming zoekt een gezinsvoogd die past bij het gezin, bijvoorbeeld iemand...

Uithuisplaatsing

Uithuisplaatsing

Wanneer een gezinssituatie door problemen onhoudbaar is geworden en het welzijn van de jeugdige daardoor in gevaar komt, wordt vaak een ander (tijdelijk) woonadres gezocht voor het kind. Uithuisplaatsing Dit kan bij familie of vrienden zijn (het eigen netwerk), in een instelling voor...

Kind met beperking kan niet meer thuis wonen

Uithuisplaatsing noemen ze het. Het wil zeggen dat een kind met een beperking niet meer thuis kan wonen. Bijvoorbeeld omdat het kind meer zorg nodig heeft dan ouders kunnen geven. Uithuisplaatsing heeft een kille klank. Net alsof ouders daar niets over te zeggen hebben. Vroeger was dat ook zo:...

Zorg- of omgangsregeling na een scheiding

Zorg- of omgangsregeling na een scheiding

Na een scheiding gaan de kinderen meestal bij een van beide ouders wonen. Deze ouder neemt de dagelijkse verzorging op zich. De andere ouder heeft recht op een zorg- of omgangsregeling met het kind. Samen maakt u afspraken over wanneer en hoe vaak de kinderen bij u of de andere ouder zijn. De...

Praktijkondersteuner huisarts jeugd (POH-jeugd)

Een praktijkondersteuner huisarts jeugd (poh-jeugd) helpt kinderen met psychische en psychosociale problemen. Via uw huisarts kunt u met uw kind bij deze hulpverlener terecht. Waar werkt de praktijkondersteuner? De poh-jeugd werkt een aantal uur per week in de huisartsenpraktijk. U bespreekt...

Jeugdwet

De Jeugdwet bepaalt dat de gemeente een jeugdhulpplicht heeft. Dit houdt in dat de gemeente kinderen en jongeren moet helpen gezond en veilig op te groeien en hun talenten te ontwikkelen en mee te doen in de maatschappij, binnen hun eigen mogelijkheden. Welke taken heeft de gemeente? De...

Klachten over hulpverlening

Wilt u een klacht indienen over de manier waarop een hulpverlener u heeft behandeld? Daarvoor bestaan verschillende instanties. Het is belangrijk dat u van tevoren bedenkt wat u met uw klacht wilt bereiken: U wilt uw gelijk halen? Dan kunt u het beste een klacht indienen bij de...